style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

  

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายชื่อตามลำดับที่มอบตัว
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รายชื่อตามลำดับที่มอบตัว  ... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2661
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2661 *** 07.50 - 08.20 ... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รายชื่อตามลำดับที่มอบตัว
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รายชื่อตามลำดับที่มอบตัว  ... Read More...
IMAGE ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2661
Saturday, 21 April 2018
ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2661 *** 07.50 - 08.20 ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
Sunday, 08 April 2018
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  ดูภาพเพิ่มเติมคลิก.... Read More...
IMAGE บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ MEP, EP และ IP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2661 ระหว่าง วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561
Saturday, 10 March 2018
บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ MEP, EP และ IP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2661 ระหว่าง วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561   ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก...    Read More...
IMAGE ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รองฯผอ.เสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองสุชารัตน์ ดิสขำ คณะครูและนักเรียน นำเสนอกิจกรรมเ
Friday, 02 February 2018
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิด“นิทรรศนวัตกรรม ๙ ปี สกธ.”การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านสวน'ธน ผอ.พิศณุ ศรีพล ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE กลุุ่มงานบริหารบุคคล และงานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
Friday, 26 January 2018
กลุุ่มงานบริหารบุคคล และงานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ... Read More...
IMAGE โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
Saturday, 07 April 2018
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 9 ปี สกธ วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561  ภาพเพิ่มเติมคลิก Read More...
IMAGE บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 1 เมษายน 2561
Saturday, 31 March 2018
บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 1 เมษายน 2561 ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก Read More...
IMAGE ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณะบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการสถานศึกษารร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ นร.ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่.6 มอบประกาศนียบัตร นร.ม.6 ที่มีผลการเรียนดีเด่น จ
Saturday, 31 March 2018
ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณะบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการสถานศึกษารร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้... Read More...
IMAGE ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากประเทศฟิลิปปินส์
Monday, 20 November 2017
 ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากประเทศฟิลิปปินส์   ติดตามภาพเพิ่มเติมคลิก         Read More...
next
prev

VDO SKT