style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ประกาศ

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. บทความ
IMAGE โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
Monday, 09 November 2015
  วันที่ 05/11/58  ผอ.พิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร 14 โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อขอชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา ของรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Friday, 30 October 2015
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี           ตารางเรียน ม.1                               ตารางเรียน ม.2           ตารางเรียน ม.3                               ตารางเรียน ม.4          ... Read More...
IMAGE รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
Tuesday, 20 October 2015
       ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน... Read More...
IMAGE กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
Tuesday, 13 October 2015
  หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กำหนดว่า นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคม ... Read More...
IMAGE ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Friday, 30 October 2015
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี           ตารางเรียน ม.1                               ตารางเรียน ม.2           ตารางเรียน ม.3                               ตารางเรียน ม.4          ... Read More...
IMAGE รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
Tuesday, 20 October 2015
       ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Thursday, 27 August 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างบริหารจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
Friday, 21 August 2015
สอบราคาจ้างบริหารจัดกิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   Read More...
IMAGE โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
Monday, 09 November 2015
  วันที่ 05/11/58  ผอ.พิศณุ ศรีพล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหาร 14 โรงเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อขอชมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา ของรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี... Read More...
IMAGE กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
Tuesday, 13 October 2015
  หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กำหนดว่า นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคม ... Read More...
IMAGE อบรมปฏิบัติการหัวข้อ "Exploring Different Ways of Teaching Reading and Writing"
Wednesday, 07 October 2015
Octerber 6th, 2015 at SKT Edutainment, Suankularb Wittayalai Thonburi Schoolอบรมปฏิบัติการหัวข้อ "Exploring Different Ways of Teaching Reading and Writing"โดย Mr. David Lousle จาก Shrewsbury international school Read More...
IMAGE นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อม.1และ ม.4
Wednesday, 23 September 2015
นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อม.1และ ม.4 ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จำดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑... Read More...
next
prev

VDO SKT