การแข่งขันทักษะวิชาการ EP/MEP Open House 2012

 
     
 

1.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit)
2.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะกดคำศัพย์ภาษาอังกฤษ(Spelling Bee)
3.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling)
4.รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest)
5.รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะความหลากหลายทางภาษา(Multi  skill Competition)

 
     
 
 
 
 

                              1. ด.ช.ภัคพล         ทรงกลิ่น ม.1/8
                              2. ด.ญ.ปรียานันท์   สุนทรธีรวัฒน์ ม.1/8
                              3. ด.ญ.ปัณณพรรธน์   รุ่งเรืองฤทธิ์ ม.1/8
                              4. ด.ญ.พิริยาภร   พันธุ์สิทธิเดช ม.1/8
                              5. ด.ช.ถมัด   นิยมอำนวยกุล ม.1/9

 
ด.ช.ธนภณ   เขม่นกิจ ม.1/8
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะกดคำศัพย์ภาษาอังกฤษ(Spelling Bee)
 
 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit)
     
         
 
 
 
ด.ญ.จิรนันท์   สุนทรธีรวัฒน์ ม.1/9
ด.ญ.ธัญพิมล   ชัยมงคลทรัพย์ ม.1/9
 
 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling)
 
รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันร้องเพลง(Singing Contest)
 
         
 
 
 
ด.ช.ธนดล   ธีรธาดาพงศ์ ม.1/9
 
 
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะความหลากหลายทางภาษา(Multi  skill Competition)