style=

เครือข่าย สกธ.

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

 

แบบประเมิน/แบบสอบถามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

สำหรับครู

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

-สำหรับครูประจำวิชา
          1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
           
link
http://goo.gl/forms/m2kkeAwzW2mYv6Qm1

            2. แบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน
           
link
http://goo.gl/forms/ema1dE74M6TXb0vk1

            3. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

            Link http://goo.gl/forms/DXlx6tvomRYXsdST2

-สำหรับครูประจำชั้น

          1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
           
link
http://goo.gl/forms/Hc3AcWnvIL57aEYl2

            2. แบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน
           
link
http://goo.gl/forms/bY5zXMCa2eQX6GNu1

            3. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

            Link http://goo.gl/forms/ZtXsQcXJzVerkfLG2

*************************************************************************************************

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

-สำหรับครูประจำวิชา
          1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
         
link
http://goo.gl/forms/lvv4x26KFjjHc4Ly2

          2. แบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน
         
link
http://goo.gl/forms/gDF3973zJfhL41Mw2

          3. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

          Link http://goo.gl/forms/dc5DUudmGvvWmQgI3

-สำหรับครูประจำชั้น

          1. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
         
link
http://goo.gl/forms/NsVf84N5n0eR5wC32

          2. แบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน
         
link
http://goo.gl/forms/GNCZUMGwLIJzjaIY2

          3. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน

          Link http://goo.gl/forms/nMTZNO9TdwYvPj4H2