ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง การทดสอบวัดความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Pre - Test) ปีการศึกษา 2561