โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนทุนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561