ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561