วันที่ 1 ตุลาคม 2561 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการ 4 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ รัฐสภา