ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ JTB Thailand จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 คน โดยมีนางสุชารัตน์ ดิสขำ นางสาวรัศมี มงคล และนางสาวพรสุดา ภู่พงษา เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ในการนี้ นักเรียนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษากับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ณ Naka Senior High School และได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมกับHost Family ชาวญี่ปุ่น อีกทั้งได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ณ องค์กรการวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) และ Tsukuba Science Square ศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ประจำเมืองทสึคุบะ 27-10-61