ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี